top of page

חוק סל שירותי רווחה

חוק סל שירותי רווחה

עו"סים שינוי, כעמותה הפועלת למען עתיד העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית בישראל, רואה במוקד חובותיה את הדאגה ללקוחותיה העתידיים. כסטודנטים, אנו מביעים חשש גורף ביציאה לעבודה בשטח, עם סיום התואר, ללא מתן כלים ברורים לקידום זכויותיהם המינימליות של אוכלוסיות הפונים. כיום, לא עומדים בידי מערכת הרווחה הכלים הדרושים להענקת סיוע מקיף ואמתי ללקוחות, ויש בכך פגיעה משמעותית ביכולת העובדים והעובדות הסוציאליים להיענות לפניות באופן ראוי, מבחינה אתית ומהותית. 

לאור האמור לעיל אנו קוראים לחקיקת חוק שירותי רווחה כולל סל שירותי רווחה אישיים ופועלים לקידומו.

מערכת שירותי הרווחה המקומיים מופעלת ברובה על ידי העובדים והעובדות הסוציאליים, ובעלת תפקיד חיוני הן בהבטחת הזכויות החברתיות של אוכלוסיות מגוונות והן כגורם מפקח על גורמים שונים המעניקים שירותים חברתיים. כיום, מערכת זו פועלת מתוקף חוק שירותי הסעד תשי"ח-1958, בו מעוגנת הרשות המקומית על מנגנוניה השונים כגורם האחראי על מתן שירותי הרווחה. ניכר כי החוק אינו רחב דיו, כאשר בין חסרונותיו בולטים חוסר הגדרת הסיוע המוענק והיקפו, ואי עגינת הזכות לקבלת שירותי רווחה אישיים. כפועל יוצא, לא מצוי בידי הפרט הניגש לקבלת הסיוע כל מידע באשר לשירותים להם הוא זכאי ואופן קביעתם. בנוסף, המושגים המוגדרים בחוק מיושנים ואינם תואמים את רוח הקוד האתי של העובדים הסוציאליים באשר לשקיפות ומעורבות האוכלוסייה במגוון השירותים לה היא זכאית – כאשר לעקרונות אלה ערך פסיכולוגי וחברתי.

מזה עשור עומדת הצעת חוק במסגרתה יוגדר סל של שירותי רווחה אישיים, הכולל שירותי חובה בסיסיים שיסופקו על ידי כל רשות מקומית לתושב, וסל רשות – שיכלול שירותים משלימים אותם הרשות תפתח במסגרת עדיפויותיה ומגבלותיה התקציביות. במסגרת החוק, יוגדרו התנאים לקבלת השירותים ואף תעמוד זכות ערעור בבית המשפט.

תקינת העובדים הסוציאליים

תקינת העובדים הסוציאליים

אירועי מרכזיים שהתקיימו לקידום הפרויקט:

- קידום יישום המלצות הוועדה למלחמה בעוני בתקציב 2015

ותקצוב תקנים נוספים לעובדים הסוציאליים

- דיון בוועדת העבודה והרווחה בנושא הגדלת התקנים לעובדים הסוציאליים, במסגרת אירועי היום במאבק בעוני בכנסת

- הקמת קואליציה לקידום הנושא

- כנס

- כתיבת נייר עמדה ופעילות לובינג

- פעילויות שטח וקמפיין תקשורתי

עמותת עו"סים שינוי שואפת להגדלת התקינה לעובדים הסוציאליים, לאור המלצות הוועדה למלחמה בעוני. המשימה העיקרית של מקצוע העבודה הסוציאלית היא לקדם רווחה אנושית ולעזור לספק צרכים אנושיים בסיסיים, בדגש על העצמה של אנשים פגיעים, מוחלשים, החיים בעוני ובמצבי מצוקה שונים. 

משימה זו לא יכולה להתבצע מבלי שינתנו התנאים המתאימים לעובדים ועובדות סוציאליים.

מטרת הפרוייקט היא להגביל את מספר התיקים בהם יכולה לטפל עובדת סוציאלית ובכך לאפשר לה להעניק את היחס הראוי לכל מטופל ובכלל שירות הולם ומספק עבור הפונים ללשכות הרווחה.

את המשמעות לכך שאין מספיק כוח אדם שיטפל בפונים וייתן שירות ראוי, ניתן לראות גם בדוח הוועדה למלחמה בעוני (ועדת אלאלוף, ועדה שהוקמה על ידי משרד הרווחה והממשלה, אשר פרסמה את המלצותיה ביוני 2014). אחת ההמלצות החשובות שוועדה זו המליצה, תחת תת הוועדה פרט ומשפחה, הינה הוספת תקנים לעובדים ועובדות סוציאליים והגבלת מספר התיקים בהם יכול כל עובד לטפל. המלצה זו נבעה מתוך הבנה כי על מנת למגר את בעיית העוני ולהקטינה, חובתנו להגדיל את כוח האדם על מנת שיוכל לעמוד בהיקף העבודה.

מתוך כך, הפתרון שעליו המליצה ועדת אלאלוף ואותו אנו בעמותת עו"סים שינוי רוצים לקדם הינה הוספת תקנים לעובדים ועובדות סוציאליים. וכן, הגבלת מספר התיקים בהם יכול כל עובד לטפל בו זמנית.

 

במידה ויגדלו התקנים, זהו צעד אחד בדרך להקטנת מידת העוני בישראל, מניעת הידרדרות למעגל העוני והוצאה מתוך המעגל. המטרה היא לצמצם פערים ולאפשר לכל אדם לקבל את הזכויות המגיעות לו, ובכך לחיות בכבוד במדינת ישראל.

שינוי שיטת מימון שירותי הרווחה

שינוי שיטת מימון שירותי הרווחה

רשויות מקומיות אלו יצטרכו להשתתף, כמידת יכולתן, במימון שירותי רווחה נוספים ונלווים לשירותי הבסיס, דבר אשר יאפשר את שיפורם והתפתחותם של שירותי הרווחה ברשויות המקומיות באשכולות הנמוכים.  

 

ברוח דברים אלה עמותת עו"סים שינוי הקימה בשותפות עם הקליניקה לשינוי מדיניות ועמותת ידיד את מטה המאבק לתקצוב דיפרנציאלי ברווחה לו שותפים ראשי ערים, ארגוני החברה האזרחית וגורמים נוספים. המטה פעל כשותף במאבק לתקצוב דיפרנציאלי בחינוך, וכחלק מחזון לחברה צודקת ושוויונית במדינת ישראל.

עמותת עו"סים שינוי בשותפות עם הקליניקה לשינוי מדיניות ועמותת ידיד החליטה לפעול לשינוי שיטת מימון שירותי הרווחה וביטול שיטת המצ'ינג לרשויות מועטות יכולת הכנסה.

 

שיטת המימון של שירותי הרווחה במדינת ישראל משמרת ואף מגדילה את אי שוויון בין הרשויות המקומיות השונות, בין המגזרים השונים ובין פריפריה למרכז. הפערים עצומים ויכולים להגיע עד לפי 7.8 בהוצאה הציבורית על שירותי רווחה לתושב. על אף שגורמים רשמיים שונים (דוחות הממ"מ, דוח מבקר המדינה בשנים 2000 ו-2006 ובג"צ) התריעו שוב ושוב על היות שיטת המצ'ינג שיטת מימון המשמרת ומגדילה את אי השוויון בחברה, לא נעשה עד היום שינוי משמעותי בנושא.

 

המטרה

שינוי מהותי ומבני של השיטה. אנו, בעו"סים שינוי, מאמינים כי על ממשלת ישראל להחיל מדיניות של העדפה מתקנת, ולהשתתף במימון שירותי הרווחה הבסיסים בשיעור של 100% עבור כל רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 5, זאת בהתאם למדרג החברתי-כלכלי.

bottom of page