top of page

הצטרפות כחבר.ה לעו"סים שינוי / ידידי עמותה 

הזירה הסטודנטיאלית

חברות בעמותת עו"סים שינוי כרוכה בשני תנאים: 

 1. על החבר\ה להיות סטודנט\ית לעבודה סוציאלית, שאינו\ה רשום\ה בפנקס העו"ס.

 2. לשלם דמי חברות שנתיים בסך 100 ש"ח.

החברות בעמותה היא בראש ובראשונה הבעת תמיכה והזדהות עם מטרות עו"סים שינוי.

כחבר\ת עמותה את\ה תומך\ת בפעילות אקטיביסטית למען מקצוע העבודה הסוציאלית, החל מרמת ההכשרה ותכני הלימודים ועד שינוי מדיניות בכל הקשור למעמד המקצוע ותנאי העסקה.

תמיכתך מאפשרת לעמותת עו״סים שינוי לקיים את פעילותה ולהמשיך ולהיאבק על זכויות העובדים והסטודנטים לעבודה סוציאלית.

בנוסף, החברות בעמותה מקנה:

 • זכאות להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ולכל חבר יהיה קול אחד בכל הצבעה.

 • זכאות לשמש רכז/ת גרעין, לבחור ולהבחר למטה, לועד המנהל או לועדת הביקורת.

 • השתתפות מוזלת בסמינרים ופעילויות העמותה.

 • זכאות להחזרי הוצאות עבור פעילות העמותה.

 • קבלת כלים והכשרה מעמיקה יותר בתחום שינוי מדיניות.

 • קבלת חולצה וסטיקר של העמותה.

יש לציין כי הסיבה החשובה ביותר להצטרף לעמותה היא התמיכה במטרות הארגון. ככל שיצטרפו אלינו יותר סטודנטיות\ים לעבודה סוציאלית, כך כוחנו יגדל, נוכל לדרוש יותר ולהשיג מטרות גדולות יותר בצורה טובה יותר.

כדגשכ

 • יש לבחור את סוג ההצטרפות / תרומה המתאים לך (יפורט בהמשך), לאחר מכן ייפתח טופס הרשמה, יש לעקוב אחר ההוראות בטופס.

 • סוגי הרשמה ותרומה:

  • חבר עמותה: סטודנט/ית לעו"ס (תואר ראשון שאינו רשום/ה בפנקס העו"ס) שמעוניי​ן/ת להצטרף לעמותה.

  • חידוש חברות: מי שהיה/תה רשום/ה בעבר.

  • חידוש ועד מנהל: מי שאינו/ה סטודנט/ית שהיה/תה בועד מנהל ורוצה לחדש את חברותו/ה.

  • ידידות עמותה: מי שאינו/ה סטודנט/ית ורוצה לתמוך במטרות העמותה ע"י תרומה.

 

חשוב לציין כי אדם שלא יסדיר את תשלום דמי החבר לא יהיה חבר עמותה.

סטודנט\ית אשר מעוניין\ת לשלם את דמי החבר במזומן מוזמנת ליצור קשר עם רכז\ת הגרעין המקומי ולהרשם דרכו\ה

עו"סים שינוי
bottom of page