top of page

הפגנת תנאי ההעסקה בריאות הנפש

השתתפות עו"סים שינוי בהפגנה של איגוד העו"ס, כנגד אי קיום צו הרחבה בבריאות הנפש 16.9.18

הפגנת העובדים הסוציאליים 2020

השתתפות עו"סים שינוי בהפגנות של איגוד העו"ס, על תנאי ההעסקה בין התאריכים 25.6-7.7

הפגנת העובדים הסוציאליים 2020
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

הפגנת תנאי ההעסקה בריאות הנפש

השתתפות עו"סים שינוי בהפגנה של איגוד העו"ס, כנגד אי קיום צו הרחבה בבריאות הנפש 16.9.18

הפגנת תנאי ההעסקה בריאות הנפש

הפגנת חסות הנוער

השתתפות עו"סים שינוי בהפגנה של עובדי חסות הנוער, כנגד העסקה פוגענית מ8.2018

חסות הנוער